سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

تورج دانا – دانشکده محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،ت
مجید عباسپور – دانشکده مکانیک ، دانشگاه صنعتی شریف ،تهران
محمود محمودی – دانشکده بهداشت ، دانشگاه تهران ،تهران

چکیده:

رشد جمعیت شهری ، توسعه شهر نشینی و افزایش تعداد خودرو ها در اغلب کشور های در حال توسعه، باعث تقاضای روز افزون تر برای استفاده از سیستم شبکه حمل و نقل شده است . در حالیکه در این کشور ها مشکل اساسی عمدتا از اینجا سرچشمه می گیرد که تسهیلات ، متناسب با تقا ضای موجود طراحی نشده است .
تاثیرات منفی بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی آلودگی هوای شهر تهران بر همگان مشخص است ولی لازم است تا مقادیر توزیع آلودگی و سهم مناطق در ایجاد و پذیرش آلودگی هوای تحمیل شده برآورد گردد تا مشخص شود کدامیک از مناطق شهری بیشترین بار آلود گی را تولید (Sourceو کدامیک از مناطق نیز آلودگی مربوطه رادریافت( Sink ) داشته تا نهایتا بر اساس حساسیت مناطق ، نسبت به برنامه ریزی برای سفرهای تولید وجذب شده این نواحی شهری، پیشنهادات مدیریتی لازم ارائه گردد . در مطالعه حاضرسعی شده است تا برآورد همبستگی بین مقادیر تناژ انواع آلاینده های هوای شهر تهران و میزان پیمایش و سفر های ساکنین شهر تهران انجام پذیردو همچنین مقدار تاثیر گذاری و میزان تاثیر پذیری هر یک از مناطق بیست گانه شهری در تولید و جذب سفر های روزانه و نهایتا آلودگی هوا ی شهر تهران برآورد گردد . در این تحقیق همچنین سعی شده است تا با ارائه راهکار های مدیریتی راه حل مناسب برای حل این مشکل از دیدگاه علم مدیریت محیط زیست ارائه گردد