سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر احمری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه برق دانشکده مهندسی – دانشگاه فردوسی مشهد د
حبیب رجبی مشهدی – استادیار گروه برق دانشکده مهندسی – دانشگاه فردوسی مشهد دفتر تحقیقات و
جواد ساده – استادیار گروه برق دانشکده مهندسی – دانشگاه فردوسی مشهد دفتر تحقیقات و

چکیده:

در محیط تجدیدساختار یکی از مسائل مهم در برنامه ریزی شرکت های تولیدی، خریداران و بهره بردار سیستم، مسأله پیش بینی قیمت برق ۱ می باشد . در این فضا، به دلیل عدم قطعیت هایی که در فرآیند قیمت برق وجود دارد، نوسانات زیادی در فرآیند قیمت برق ایجاد شده است که پیش بینی این کمیت مهم را به نسبت پیش بینی بار که مدت زیادی در حال انجام است با مشکل مواجه نموده است .
در این مقاله با تفکیک قیمت برق به دو بخش عمده ( یک بخش مرتبط با میزان تقاضا و بخش دیگر مرتبط با هر چیزی غیر از میزان تقاضا مثلاً رفتار شرکت کنندگان در بازار ) به بررسی پیش بینی پذیری قیمت برق در مقابل مولفه های تفکیک شده می پردازیم . با استناد به نتایج بدست آمده از این بررسی، مدل پیشنهادی جهت پیش بینی قیمت برق معرفی می شود . همچنین اهمیت پیش بینی میزان تقاضا نیز به عنوان یکی از ورودی های تأثیرگذار در پیش بینی قیمت برق مورد مطالعه قرار می گیرد