سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابوالفضل عباسی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
علی جوانروح – کارشناسی ارشد بخش بیوتکنولوژی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عبدالرسول علامه – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عباسعلی سندگل – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده:

در این تحقیق با توجه به ساختار بخشهای تحقیقاتی، اجرایی و تولیدی کشور در زمینه پرورش گوسفند و بز ، دو نوع پرسشنامه با عناوین پرسشنامه بهره بردار ان وپرسشنامه کارشناسان طراحی شد و این پرسشنامه ها توسط تولیدکنندگان ( بهره برداران ) و محققان و مروجان (کارشناسان ) تکمیل گردید. در این تحقیق تعداد ۸۴ پرسشنامه شامل: ۵۹ پرسشنامه بهره برداران و ۲۵ پرسشنامه کارشناسان در مناطق پرورش گوسفند و بز کشور تکمیل گرد ید. اطلاعات بدست آمده بر اساس فراوانی مشکلات و راه حلهای ارائه شده طبقه بندی و بر این اساس اولویت های تحقیقاتی گوسفند و بز از دید افراد فوق تعیین گردید . نتایج حاصله از دید کارشناسان نشان داد که : کمبود علوفه و عدم استفاده از جیره های متوازن ، عدم آگاهی د امداران به اصول صحیح پرورش، پایین بودن بازده گله های روستایی و عشایری در واحدها و عدم ثبات بازار فروش دام، پشم، پوست و کرک به ترتیب با ۲۱ ، ۱۲/۶ ، ۱۱/۲ و ۱۰ درصد، چهار مشکل عمده از مجموع ۱۹ مشکل مطرح شده در این بخش می باشد . در این بررسی بهره برداران نیز ا هم مشکلات موجود در این بخش را : کمبود و گرانی علوفه، ضعف مالی دامداران و عدم حمایت دولت در دادن تسهیلات بانکی، مراتع فقیر و عدم واگذاری آن به دامداران و کمبود و گرانی دارو و نبود دامپزشک به ترتیب با ۲۴ ، ۱۶ ، ۱۴/۸ و ۱۰/۷ درصد ، چهار مشکل عمده از مجموع ۱۸ مشک ل عنوان شده موجود در این بخش اعلام نمودند . نتایج این تحقیق نشان داد که اگرچه تا حدی بین مشکلات عنوان شده در بین تولیدکنندگان و کارشناسان توافق وجود دارد ولی، نیازسنجی واقعی از مشکلات این بخش توسط دستگاههای اجرایی و تحقیقاتی صورت نمی گیرد و احتمالا به همین دلیل انتقال نتایج تحقیقات در این بخش با دشواریهای زیادی همراه میباشد.