سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محسن عادلی ساردوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه ت
امید شریفی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی جیرفت، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد خداوردیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه ت

چکیده:

امروزه با رشد جامعه وحرکت به سوی توسعه، رفتار مصرفی شهروندان تغییر پیدا کرده است. لذا با تاکید بر نقش بسته بندی، بر رفتار مصرفی خانوارها تحقیق حاضر با هدف بررسی اولویت بندی نوع بسته بندی مورد نیاز از سوی خانوارهای شهرستان جیرفت در تابستان ۱۳۸۷صورت پذیرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی خانوارهای شهرستان جیرفت می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نمونه گیری صورت گرفته است. با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران نمونه آماری ۱۷۸ نفر برآورد گردید که به منظور افزایش اعتماد به ۲۰۰ نفر افزایش یافت. ابزار اندازه گیری پرسش نامه می باشد که روایی آن با ضریب همبستگی آلفای کرونباخ ۹۳ درصد براود گردیده است و پایایی آن از سوی متخصصان تائید شده است.تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار (spss.v15) صورت پذیرفته است. نتایج آزمون فریدمن نشا ن می دهد که اولویت بندی خانوارها برای بسته بندی دلخواه متفاوت می باشد همچنین به منظور مقایسه اولویت بسته بندی بین گروههای مختلف درآمدی با بالاتر از میانگین نمونه و پایین تر از آن ار آزمون کای دو استفاده گردید که نتایج آن نشان می دهد بین دو گروه اولویت بندی از نظر آمار معنی دار می باشد. علاوه بر این نتایج تحلیل ممیزی نشان می دهد که متغیرهای درآمد، سابقه مصرف، سطح تحصیلات، تعداد اعضای خانوار و منزلت اجتماعی عوامل متمایز کننده خرید دو نوع رب گوجه رنگی،یکی با بیشتری انتخاب و کمترین انتخاب از سوی آزمودنی ها می باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد از سوی کارخانجات تولید رب گوجه فرنگی تحقیقات میدانی به منظور سنجش اولویت های بسته بندی مشتریان صورت پذیرد علاوه براین برای خانوارهای با سطوح مختلف درآمدی بسته بندی های متناسب با سلائق آنها ارائه گردد.