سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین قربانی زاده خرازی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
بهرام ثقفیان – رئیس بخش هیدرولوژی و منابع آب مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
امین حق نگهدار – رئیس بخش هیدرولوژی و منابع آب مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

در این تحقیق ارتباط بین پدیده انسو ، بارش ، سطح برف و دما با دبی متوسط رودخانه کارون در ایستگاه هیدرومتری پل شالو در حوضه کارون مورد بررسی قرار گرفته است . حداکثر همبستگی های بین هر کدام از عوامل مذکور با دبی متوسط رودخانه با توجه به تأخیر زمانی هر کدام از عوامل با دبی مشخص گردید . نتایج بررسی ها نشان می دهد که ارتباط بین شاخص انسو و دما با دبی متوسط رودخانه معنی دارنیست اما ارتباط بین سطح پوشیده از برف و بارش با دبی متوسط رودخانه معنی دار و منطقی است .