سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس معادن روباز ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد محمدخانی – فوق لیسانس مهندسی استخراج معدن، شرکت مهندسین مشاور کاوشگران
علیرضا شیوائی – فوق لیسانس مهندسی اکتشاف معدن، شرکت مهندسین مشاور کاوشگران

چکیده:

معدن سنگ آهن سه چاهون آنومالی XI با ذخیرة قابل استخراج ۹۴ میلیون تن در دو پیت استخراجی با اعماق نهایی ۳۳۰ و ۲۵۰ متر و عملیات استخراجی بالغ بر ۱۱ میلیون تن در س ا ل از معادن نسبتاً بزرگ روباز ایران محسوب می شود . نشت آب به معدن بعد از روباره برداری مشاهده شده است . جهت زهکشی و متعاقباً کاهش هزینه ها ی آتشباری و مسائل پایداری شیب و سایر موارد، برای اولین بار در ایران از روش مطالعاتی ایجاد دیوارة آب بند یا پردهتزریق است فاده شده است . ایجاد دیوارة آب بند یا پرده تزریق پیرامون معادن روباز یکی از گزینه های مهار آب به شمار می آید . در این مقاله، مطالعات امکان سنجی استفاده از دیواره آب بند در معدن سنگ آهن سه چاهون برای مهار آب ارائه می شود . به منظور طراحی دیواره آب بند در پیرامون این معدن ، بررسیهای اولیه شامل تهیة نقشه ها ی زمین شناسی مهندسی و هیدروژئولوژی، مطالعات ژئوفیز ی ک و انجام آزمایشات صحرائی صورت پذیرفته است . انجام حفاریهای مغزه گیری شناسایی و آزمایشات لوفران و لوژن در گمانه های حفر شده از عمده ترین اقدامات صورت گرفته جهت د ستیابی به ویژگیهای هیدروژئولوژیکی و سایر پارامترهای توده سنگ می باشد. براساس مطالعات صورت گرفته در این مرحله، مدل جریان آب زیرزمینی معدن تهیه شده است و جهت طراحی پرده آب بند بایستی مطالعات ادامه یابد.