سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
مرتضی عراقی – دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند
راضیه احمدی – پزشکی عمومی
رضا محمدی – کارشناسی فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور بیرجند
حسین جراحی – کارشناسی عمران دانشگاه بیرجند

چکیده:
مقاله ی حاضر با هدف بررسی اپیدمیولوژیک قربانیان ناشی از حوادث ترافیکی در سطح شهرهای استان خراسان جنوبی به صورت توصیفی مقطعی انجام شده است. اطلاعات مورد نظر از پرونده های موجود در مرکز پزشکی قانونی استان خراسان جنوبی طی سال های ۶۸۳۱ تا ۶۸۳۶ استخراج گردید و در نرم افزارهای آماری مورد تحلیل قرار گرفت. داده های جمع آوری شده )مشتمل بر ۶۳۱ مورد فوت ناشی از تصادف(، نشان می دهد اغلب فوت شدگان حوادث، مرد ۷۷/۴۷ درصد( و در سنین ۱۲ تا ۸۲ سال ۲۴/۱۹ درصد( قرار دارند. همچنین مشخص شد اکثر قربانیان حوادث، عابرین پیاده بودند ۴۳/۴۱ درصد(. با بررسی وسایل نقلیه ی مورد استفاده ی اشخاص فوت شده، بیشترین سهم مربوط به موتورسیکلت بود ۳۷/۹۸ از نظر میزان تحصیلات، بیشترین سهم مربوط به افراد بی سواد بوده است ) ۳۴/۶۲ درصد(. مهمترین علت نهایی فوت، وارد شدن ضربه به سر تشخیص داده شده است۶۰/۹۹درصد( و اکثر متوفیان، در بیمارستان جان خود را از دست داده اند ۶۶/۴۸درصد(. شهر بیرجند نیز بیشترین میزان قربانیان را در کل استان داشته است ۵۶/۰۴درصد(. در پایان مقاله، نتایج بدست آمده با مطالعات مشابه مورد مقایسه قرار گرفت و مشخص گردید که درخصوص جنسیت متوفیان، بازه سنی، پایین بودن تحصیلات متوفیان، قربانیان اصلی )عابرین پیاده و راکبین موتورسیکلت(،موقعیت زمانی و مکانی وقوع فوت و علت فوت، نتایج مقاله با ۳ مرجع معتبر مشابه در دنیا مطابقت دارد. لذا می توان به منظور کاهش مرگ و میرهای ناشی از تصادفات، از راهکارها و تجربیات مشابه در شهرهای پیشرفته ی دنیا استفاده کرد.