سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ملیحه علیپور تبریزی – کارشناس پرستاری
حمیدرضا غفاری – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زابل
عزیز شهرکی – دانشکده پزشکی

چکیده:

مقدمه:
در سراسر دنیا بیش از ۵۰ میلیون نفر در سال در حوادث ترافیکی مجروح و ۱،۲ میلیون نفر کشته می وشند . در کشور ما سوانح ترافیکی عامل اصلی مرگ در بین حوادث بشمار می روند بطوریکه در روز ۵۲ نفر با میانگین سن ۷/۳۵ سال از بین می روند . با توجه به اهمیت موضوع این مطالعه در جهت بررسی تروماهای وارد شده به مناطق مختلف بدن در مصدومین تصادفات جاده ای مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین شهرستان زابل درسال ۱۳۸۵ انجام گرفت.
روش انجام تحقیق:
در این مطالعه توصیفی حجم نمونه را کلیه مرجعه کنندگان به اورژانس بیمارستان امیرالمومنین به دلیل حوادث حمل و نقل جاده ای در سال ۸۵ را تشکیل دادند. که بر اساس فرمهای جمع آوری اطلاعات بررسی و ثبت شده و به وسیله آمار توصیفی مکورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
یافته های پژوهش:
یافته ها نشان می دهد که از تعداد ۱۳۶۳ نفر مصدوم در سال بیشترین میزان تصادفات مربوط به ماه های فروردین (۰۱/۱۴%) و آبان (۵/۱۱%) بود . علت آسیب در ۵۷% موارد تصادفات رانندگی بود ومیانگین سنی مصدومین ۳۴ سال بود. بیشترین آسیب وارد شده به ناحیه دستگاه تناسلی به میزان ۲/۱ درصد بوده است. علاوه بر موارد یاد شده مصدومین مورد نظر از لحاظ سطح تحصیلات ، وضعیت اشتغال ، وضعیت تاهل و ملیت نیز مورد بررسی قرار گرفتند.
نتیجه گیری:
حوادث ترافیکی یک مشکل بزرگ سلامت عمومی است که پیشگیری مداوم و موثر آن نیازمند تلاشهای هماهنگ و همه جانبه است. با توجه به موقعیت خاص جرافیایی ، اجتماعی و فرهنگی شهرستان زابل و با توجه به موارد فوق می توان با توصیه هایی در جهت افزایش سطح آگاهی و فرهنگ رانندگی و آموزش همگانی ، راه کارهایی جهت جلوگیری از مشاغل کاذب و … موارد بروز تروما را ماهش دهیم.