سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه رنگرز جدی –

چکیده:

سابقه و هدف:
حوادث رانندگی موجب مرگ سالانه یک میلیون نفر و آسیب ۱۵-۱۰ میلیون نفر می شود . این آمار در کشور ما ۱۳ برابر میانیگین جهانی است . با توجه به مرگو میر بالای حوادث رانندگی پژوهشی جهت بررسی اپیدمیولوژی حوادث رانندگی منجر به فوت در شهر کاشان انجام گرفت.
مواد و رشها :
مطالعه به صورت مقطعی و با استفاده از ۵۷۷ پرونده موجود در سازمان پزشکی قانونی و اداره آگاهی این شهر و با استفاده از چک لیست انجام گرفت.
یافته ها:
نتایج تحقیق نشان داد بیشترین حوادث رانندگی در رده سنی ۲۰-۳۰ سال با ۱۴۱ مورد (۶۵/۲۴ درصد) ؛ مردان با ۴۸۸ مورد (۵۷/۸۴ درصد) ؛ از نظر سطح تحصیلات در مقطع ابتدائی با ۱۶۲ مورد (۰۸/۲۸ درصد) بوده است . همچنین وسیله نقلیه سواری با ۲۰۴ مورد (۴/۳۵ درصد)ورانندگان با ۲۶۹ مورد (۶۲/۴۶ درصد) بیشترین فراوانی از نظر وسیله نقلیه درگیر و نوع فعالیت فرد در هنگام وقوع حادثه را اشتند ، شایعترین علت فوت ضربه مغزی با ۱۶۸ مورد (۱/۲۹ درصد) و ناحیه سر با ۴۹۱ مورد (۹/۶۴ درصد) و به علت عدم دریافت رعایت حق تقدم با ۱۶۱ مورد (۲۸ درصد) مشاهده گردید.
بحث و نتیجه گیری:
توزیع مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی در شهر کاشان از نظر رده سنی ، جنس ، سطح تحصیلات با سایر مناطق تقریبا یکسان می باشد اما از نظرنوع وسله نقلیه وسائل نقلیه سواری با بیشترین ریسک خطر روبرو می باشند لذا به نظر می رسد راهکارها و تدابیر فعلی کاملا مناسب نبوده و بایستی سریعا نسبت به بهبود وضعیت تصادفات جاده ای اقدام نمود.