سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی خاجی – تهران – بیمارستان سینا – مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا
موسی زرگر – تهران – بیمارستان سینا – مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا

چکیده:

هدف : حوادث مربوط به آسانسور نا شایع می باشد اما می تواند آسیب های قابل توجهی را باعث شـود . متأسـفانه در ایـن زمینـه اطلاعات کمی در کشور وجود دارد . بررسی و آنالیز اطلاعات مربوط به حوادث آسانسور جهت به حداقل رساندن و پیـشگیری از اینگونه حوادث ضروری می باشد . مواد و روشها : این مطالعه به صورت گذشته نگر حوادث مربوط به آسانسور که توسط سازمان آتش نشانی تهران در طی سالهای ۱۳۷۸-۸۱ گزارش شده را مو رد بررسی قرار داده است . از آنجای ی که سازمان آتش نشانی تنها سازمان مسئول حـوادث شـهری در تهران می باشد لـذا این سازمان قابل اعتمادترین منبع اطلاعات مربوط به حوادث آسانسور می باشد . نتایج : در خلال چهار سال مطالعه (۱۳۷۸-۸۱) ، حوادث مر بوبط به آسانسور رشد قابل ملاحظـه ای داشـته اسـت . آسـیب هـای شدید و مرگ و میر ناشی از حوادث آسانسور نیز در این مدت روند رو به رشد داشته است . در این مدت براثر حوادث آسانـسور ۶۳ نفر ب ه شدت مصدوم شده و ۱۵ نفر نیز فوت نموده اند . نقص فنی عامل اصلــی حوادث آسانسور بـوده اسـت %)۷۴/۵) و بـه دنبال آن قطع برق و سوار شــدن بیش از ظرفیــت مسافر به ترتیب با %۱۱/۵ و %۷/۹ قـرار دارنـد . میـزان حـوادث بـه وقـوع پیوسته در تابستان افزایش قابل توجهی داشته است ) ) X2=18.3 , P= 0.033 و قسمت قابـل تـوجهی از ایـن حـوادث %)۵۴) بین ساعت ۱۲ ظهر و ۵ بعدازظهر اتفاق افتاده است . نتیجه گیری : تأسیس مجموعه ای که مسئولیت نظارت بر نصب و راه اندازی آسانسورها را دارا باشد الزامی است . بعلاوه نظارت بر عملکرد این تجهیزات و بازدیدهای دوره ای جهت کنترل و پیشگیری از حوادث احتمالی الزامی به نظر می رسد .