سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا کدخدایی – فوق تخصص جراحی قفسه صدری ، استادیار دانشکده پزشکی
سیدسعید نجفی – فوق لیسانس پرستاری ، مربی دانشکده پرستاری

چکیده:

سوانح اغلب جمعیت جوان و مولد جامعه را متاثر می سازد و سهم قابل توجهی (۱۶%) از سالهایاز دست رفته به خاطرمرگ زود رس و سالهای توام با ناتوانی)(DALYsرا به خود اختصاص داده است. انتظار می رود در سال ۲۰۲۰ مرگ ناشی از بیماریهای واگیر کاهش ؛ اما مرگ به دلیل سوانح عمدی و غیر عمدی افزایش یابد. از این رو سانح مانع و چالشی بزرگ در برابر توسعه بهداشتی و اجتماعی ، اقتصادی جوامع ، بویژه ممالک در حال توسعه محسوب می شود.
این مطالعه با هدف تعیین فراوانی ، توزیع ، علل ، الگو و عواقب مصدومین طی سال ۱۳۸۱ در بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد که پذیرای بیش از ۷۰% مصدومین استان است انجام شد. کلیه مصدومین مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان بوسیله پرستاران و دانشجویان پزشکی از طریق مصاحبه و پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند . همچنین مصدومینی متوفی با همکاری مرکز پزشکی قانونی بررسی شدند . برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده شد.
از مجموع ۸۱۶۱ مصدوم مراجعه کننده ، تعداد ۱۳۷۲ مورد ترومای عمده داشتند که در بخشهای جراحی بستری شدند میزان مرگ و میر در این بیمارستان ۵/۱۵% بود. مطالعه نشان داد که بیش از ۷۰% مصدومین سنین ۳۰ سال و کمتر داشتند ، ۱/۷۷%مذکر ، ۷/۶۶% مجرد و ۳۵% دانش آموز بودند. شایعترین محل سانحه به ترتیب منزل (۴/۴۴%) خیابان و معابر عمومی۳۴% و جاده ۱/۷% بود.
شایعترین علت سوانح ، اصابت غیر عمدی اشیاء (۲/۳۱%) ، سقوط (۲/۲۰%) تهاجم و درگیری (۴/۱۶%) سوانح رانندگی (۲/۱۰%) و سوختگی (۹/۹%) بود. شایعترین بخش آسیب دیده سر و گردن (۲/۳۵%) ، اندام فوقانی (۴/۳۱%) ، اندام تحتانی (۳/۱۷%) و ترومای متعدد (۵/۹%) بود. نتایج حاصل از این پژوهش به منظور طرحریزی برنامه های پیشگیری و درمان از جمله تعیین نوع خدمات و مراقبت های مورد نیاز و تدوین مقاصد آموزشی قابل استفاده خواهد بود.