سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جعفری شوریجه –
محمدامین بهزادی –
امین تمدن –

چکیده:

هاری بیماری حاد ویروسی اس ت که موجب انسفالیت در انسان و همه پستانداران خونگرم می شود . اهمیت بیماری هاری به خاطر مرگ و میر بالا %)۱۰۰) ، گرانی سرم و واکسن ضد هاری، تلفات دام و زیان های اقتصادی ناشی از آن، می باشد . هدف از انجام این بررسی، شناخت وضعیت اپیدمیولوژیکی حیوان گزیدگی، شناخت گروه های سنی و جنسیت افراد در معرض خطر و تعیین فراوانی حیوانات مهاجم به منظور برنامه ریزی جهت کنترل و کاهش حیوان گزیدگی در کشور می باشد . مطالعه به روش توصیفی بر روی موارد حیوان گزیده در سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ براساس مستندات موجود در مراکز بهداشتی درمانی و مراکز درمان و پیشگیری از بیماری ها صورت گرفت .
بررسی مطالعه بر روی ۱۵۶۴۵ مورد حیوان گزیدگی نشان داد که از این تعداد ۱۱۷۳۳ نفر مرد %)۷۴/۹) و ۳۹۱۲ نفر زن %)۲۵/۱) بودند . تعداد ۸۶۷۰ مورد %)۵۵/۴) از مناطق شهری و ۶۹۷۵ مورد %)۴۴/۶) در مناطق روستایی مورد گزش واقع شده اند . بیشترین سن گزیدگی ۴۰-۴۹ سال با ۵۰۰۳ مو رد %)۳۱/۹) و کمترین سن درگیری ۰-۹ سال با ۶۴۵ مورد %)۴/۱) و از نظر شغلی بیشترین افراد مورد گزش دارای مشاغل آزاد با ۴۹۸۲ مورد %)۳۱/۸) و کارمندان کمترین افراد مورد گزش با ۱۱۲۵ مورد %) ۷/۱) بودند . در خصوص مناطق مورد گزش بدن، پا ۷۹۰۲ مورد %)۴۹) ، دست ۵۰۲۷ مورد %)۳۱/۱) ، تنه ۲۹۷۵ مورد %)۱۸/۴) ، سر و گردن ۱ ۰۹ مورد %)۰/۶۷) و سایر نواحی بدن ۱۱۲ مورد %)۰/۶۹) ثبت شد و در نهایت گازگرفتگی توسط حیوانات به ترتیب زیر صورت گرفته بود : سگ های صاحب دار ۱۲۰۴۰ مورد %)۷۷) ، سگ های ولگرد ۲۲۲۵ مورد %)۱۴/۲) و سایر جانوران ۱۳۸۰ مورد %).۸/۸) اطلاعات بیشتر به طور مفصل در زمان ارائه بحث خواهد شد . با توجه به اینکه بیشتر افراد حیوان گزیده دارای مشاغل آزاد بوده و بیشتر گزیدگی ها توسط سگ های صاحبدار و ولگرد می باشند، به نظر می رسد آموزش و اطلاع رسانی، از بین بردن سگ های ولگرد و مهار سگ های صاحبدار در کاهش موارد حیوان گزیدگی مؤثر واقع گردد