سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

جواد میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دان

چکیده:

به منظور بررسی اکولوژیکی دره ارغوان در شمال شهرستان ایلام و شناسایی رویشگاه های موجود، محدوده آن در روی نقشه توپوگرافی تعیین و به صورت تصادفی ۵۷ پلات ۴۰۰ متر مربعی پیاده شد. پوشش گیاهی (شامل گونه های درختی، درختچه ای، بوته ای و علفی)، خاک و عوامل فیزیوگرافی منطقه برداشت شد. با استفاده از روش های آماری چند متغیره در منطقه مورد مطالعه چهار رویشگاه شناسایی شدند. بر اساس این نتایج رویشگاه بادام (Amygdalus scoparia) با ارتفاع از سطح دریا همبستگی مثبت داشت و تنوع کمتری از گونه های گیاهی را دارا بود، در حالی که رویشگاه آلبالو (Cerasus microcarpa) با مواد آلی خاک همبستگی مثبت و با ارتفاع از سطح دریا همبستگی منفی داشته و تنوع و غنای گونه ای بالایی را داشت. رویشگاه انجیر (Ficus carica) در مناطق صخره ای تشکیل شده در حالی که رویشگاه بلوط ایرانی (Quercus brantii) در نقطه مقابل این رویشگاه و روی خاک هایی با وزن مخصوص و رس بیشتر تشکیل می شود. نتایج این تحقیق نشان داد که مهمترین عوامل محیطی تاثیر گذار بر پوشش منطقه ارتفاع از سطح دریا، درصد پوشش سنگ، بافت و مواد آلی خاک می باشند.