سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مینو کریمی – فوق لیسانس تکنولوژی هسته ای

چکیده:

با استفاده از جدول ایزوتوپهای طبیعی، خط پایداری بصورت یک تابع درجه یک ۲ از عدد اتمی رسم گردید، با مطالعه جدول ایزوتوپهای طبیعی، نشان داده شد که کلیه عناصر طبیعی بجز ایندیم دارای ایزوتوپهایی هستند که دارای عدد جرمی ویژه ای هستند که در مورد عناصر دیگر تکرار نمی شود. همچنین نشان داده شده که عناصر تکنسیم (Tc) و پرو متیم (Pm) که ایزوتوپ طبیعی ندارد نمی توانند دارای عدد جرمی ویژه باشند. نمودارهای تغییرات اعداد جرمی کلیه ایزوتوپها، اعداد جرمی ویژه و اعداد جرمی عناصر تک ایزوتوپ بر حسب عدد اتمی رسم گردید و یک معادله درجه ۲ از آنها عبور داده شد. نشان داده شد که این سه منحنی بسیار بهم نزدیکند و هر سه خط پایداری را نشان می دهند. به عبارت دیگر هسته های ایزوتوپهای با عدد جرمی ویژه و هسته های عناصری که تنها یک ایزوتوپ طبیعی دارند پایدارترین هسته ها هستند.