سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زینب صالحی – تهران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشکده مهندسی شیمی
مرتضی سهرابی – تهران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشکده مهندسی شیمی
طاهره کاغذچی – تهران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشکده مهندسی شیمی
بابک بنکدارپور – تهران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

واکنش ایزومریزاسیون گلوکزبه فروکتوز توسط آنز یم تثبیت یافته گلوکز ایزومرازدر یک جت راکتوربا جریان پائین رونده(DJR)مورد مطالعه قرار گرفته است . در صد تبدیل گلوکز به فروکتوز اندازه گیری شد و با راکتور ناپیوسته مقایسه گردید. این واکنش که در صنعت و در راکتورهای بستر ثابت در زمانی حدود ٢ ساعت به ٤ درصد تبدیل می رسد درجت راکتور پس از ٣٠ د قیقه به همان درصد رسید. حال آنکه در راکتورهای نا پیوسته پس از طی زمان ٣٠ دقیقه تبدیلی برابر با ٢٥ %بدست آمد. با استفاده ازروش طراحی آزمایشگاهی تاگوچی شرایط بهینه سیستم تعین گردید. اثرات مقدار آنزیم قطر لوله مکش , فاصله نازل از لبه بالائی لوله مکش, شدت جریان مایع و شدت جریان گاز برروی میزان تبدیل گلوکز بررسی گردید.پس از تجزیه و تحلیل نتایج مشخص گردید که قطروله مکش ونسبت دبی ما یع به گا ز به ترتیب بیشترین و کمترین اثر را برروی درصد تبدیل گلوکز دارد.مدل سینتیکی واکنش ایزومریزاسیون گلوکز مطالعه شد . در ابتدا با استفاده از یک رگرسیون غیر خطی پارامترهای .مدل میکائیلیس منتن تعیین گردید.در ادامه یک مکا نیسم توسعه یافته برای واکنش ایزومریزاسیون ارائه شد پارامترهای سینتیکی مدل توسعه یافته بدست آمد. از مقایسه داده های تجربی با مقادیر تئوری حاصل از دو .مدل میکائیلیس منتن و توسعه یافته مشخص شد که مدل سینتیکی توسعه یافته ازدقت بیشتری برخورداراست