سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین قهرمانی – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان،
سعید سیفی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف تهران، هیئت علمی دانش

چکیده:

در این مطالعه با استفاده از روش سیستماتیک PRA به بررسی ایمنی و تحلیل ریسک در سایتهای سوخترسانی CNG در سطح اول و دومPRA پرداخته شده است. ابتدا با استفاده از روش FMEA و HAZOPخراب یهای منجر به رها شدن گاز CNG در ایستگاه به طور کیفی شناسایی شد هاند. سپس از طریق ترسیم و تحلیل درختهای خطا، فرکانس رها شدن گاز CNGدر ایستگاه محاسبه شده است. در نهایت هم از طریق مدل درختهای واقعه پیامدهای ناشی از رها شدن گاز CNG در یک سایت سوخ ترسانی عمومی بررسی شده است. با توجه به مدلساز یهای صورت گرفته و ترکیب آنها با هم مشخص شد که مهمترین پیامدهای حاصل از نشتی گاز در یک سایت خانگی انفجار و آت شسوزی خواهد بود. این فرکانسها به مراتب پایی نتر از ایستگاههای سوخ ترسانی بنزینی م یباشند. تمامی فرکانسهای مخاطرات به طور کمی در این مطالعه محاسبه شد هاند.