سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

کریم زیرک جوانمرد – کارشناس ارشد اب منطقه ای اذربایجان غربی

چکیده:

معمولا بار کف به دو روش مستقیم و غیرمستقیم براورد می گردد روشهای غیرمستقیم بدون انجام اندازه گیری های صحرایی نتایج خوبی را ارائه نمی دهد برای اندازه گیری های مستقیم اغلب نمونه برداریهای موجود را در کف رودخانه قرار داده و در مدت محدودی تمامیا قسمتی از بار کف را جمع اوری می نمایند از انجایی که جریان بار کف غیرماندگار و با نوسانی همراه می باشد اندازه گیری آن در مدت محدود نمی تواند رقم متوسط و مطمئنی را ارائه نماید. دراین تحقیق بار کف بستر با استفاده از نمونه بردار تشتکی ونمونه برداری ابداعی و دبی رودخانه و بار معلق از سوی دیگر و بطور همزمان در مدت شش ماه از رودخانه الند اندازه گیری و نتایج حاصله با فرمولهای متداول مقایسه شده است نتایج حاصله نشان میدهد که نسبت بار کف به بار معلق سالیانه حدود ۲۴/۴ درصد می باشد همچنین مقایسه ها نشان میدهد که فرمول شاک لیتس ۱۹۴۳۵ به عنوان مناسب ترین فرمول برای استفاده در رودخانه الند و رودخانه های مشابه قابل توصیه می باشد لازم به یاداوری است که فرمول شاک لیتس میزان بار کف را برای دبی های بالاتر از دبی متوسط دو برابر و برای دبی های پایین تر از دبی متوسط هشت برابر میزان واقعی را براورد می نماید.