سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سپیده کارگزار – کارشناس مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد
حسین یعقوبی خیبری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد
سعید حدیدی مود – استادیار گروه مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با توجه به اهمیت تأثیر ترک در طراحی، ساخت و کاربرد مخازن جدار ضخیم، منحنی پوش بار حدی مخازنی که همزمان تحت فشار داخلی و بار کششی قرار گرفته باشند، بهازای حالتهای مختلف ترکو به روش المان محدود بررسی شدهاند. با فرض رفتار پلاستیک کامل ماده، اثر عمق ترک در ترکهای سراسری، اثر نسبت عمق به طول در ترکهای محدود، تأثیر محل ایجاد ترک (داخلی و خارجی)، اندازه سراسری یا محدود بودن و همچنین نسبت شعاع خارجی به داخلی مخزن، بر بار حدی مخازن جدار ضخیم با ترکهای محوری و محیطی، بررسی شده است. برای مقایسه با حلهای تحلیلی وهمچنین بررسی صحت مدلسازی انجام شده، نتایج بدست آمده از پاسخ المان محدود در حالت بدون ترک، با روابط تحلیلی موجود مقایسه شده که نزدیکی بالایی با یکدیگر دارند.