سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی دادرسی – کارشناس ارشد مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مکانیک
محمود شریعتی – دانشیار، عضو هیئت علمی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مکانیک

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی رفتار کمانش مخروط های ناقص با گشودگی مستطیلی، تحت بارگذاری فشاری است. ابتدا یک مخروط کامل تحلیل شده و بار کمانش آن اندازه گیری می شود. در ادامه تأثیر ایجاد گشودگی مستطیلی بر روی بار کمانش اندازه گیری می شود. بدین ترتیب که یک طول ثابت برای گشودگی در نظر گرفته شده و در هر مرحله عرض گشودگی زیاد می شود تا جائیکه گشودگی تبدیل به یک مربع شود. بارگذاری از طریق دو صفحه صلب انجام می شود. تأثیر ارتفاع پوسته ها به عنوان یک پارامتر مؤثر بر کمانش به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. داده های به کار گرفته شده جهت تحلیل، عمدتاً از طریق تست های تجربی و با استفاده از یک دستگاه سرو هیدرلیک INSTRON8802 به دست آمده لذا از اعتبار بالایی برخوردارند. نتایج به روش عددی و با استفاده از نرم افزار اجزا محدود ABAQUS استخراج شده است.