سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عباسعلی نظربلند – استادیار بخش مواد دانشگاه شیراز
سیروس جواد پور – استادیار بخش مواد دانشگاه شیراز
نجمه اهل دل – کارشناس ارشد خوردگی و حفاظت مواد شرکت طراحی مهندسی سبز شرکت طراحی مهند

چکیده:

استفاده از بازدارنده ها ی خوردگی از نوع تشکیل دهنده لایه سـطح ی یکـ ی از راههـا ی کنتـرل خـوردگ ی درصنایع نفت و گاز به شمار م ی آ ید . تعـدد تول یـ د کننـدگان بازدارنـده هـا در بـازار جهـان ی موجـب شـد شرکت بهره بردار ی نفت و گاز زاگـرس جنـوب ی پـروژه بررسـ ی وانتخـاب بازدارنـدها ی خـوردگ ی را بـا همکاری دانشگاه ش یراز تعر یف نما ید . در این پروژه ،تعداد ۱۱ عدد بازدارنده خوردگ ی ارائه شـده توسـط شرکتهای مختلف سـازنده ،مـورد بررسـ ی قـرار گرفـت و آزما یشـات ایجـاد کف،امولسـ یون ، حلالیـ ت و پایداری حرارت ی جهت بررس ی خواص ثانو یه بازدارنده ها انجام شد . کارایی بازدارنده ها از نظـر توانـا یی ایجاد لا یه محافظ ن یز توس ط تکن یک پلار یزاسیون خط ی مورد بررس ی قرار گرفـت و ا یـ ن بازدارنـده هـا بـه ترتیب کیفیت مرتب شدند .