سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا عباسی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ساعتچی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد سید رضی – شرکت محافظان بهبود آب
محمدعلی گلعذار – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش عملکرد بازدارندگی ترکیب ۱-هیدروکسی اتان -۱ و ۱- دی فسفونیک اسید (HEDP) با فسفات و پلی فسفات در آبهای سه نوع برج خنک کننده با سختی و خورندگی مختلف مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا از ترکیب HEDP با فسفات و پلی فسفات بازدارنده پایه فسفوناتی مناسبی براب حفاظت فولاد در آب ساخته شد. سپس سه نوع پلیمر مختلف به طور جداگانه به بازدارنده ترکیبی آماده شده اضافه گردید و عملکرد بازدارندگی آنها در آبهای با هدایت الکتریکی ۶۰۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰µS/cm در سه pH مختلف روی فولاد ساده کربنی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش های DC پلاریزاسیون، میکروسکوپی الکترونی و آنالیز EDAX جهت بررسی عملکرد بازدارنده ها مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج آزمایش ها نشان داد که راندمان بازدارندگی وابسه به نوع پلیمر مصرفی، pH و سختی و خورندگی آب است.