سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
سرور برنوس – کارشناس ارشد گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
نادر حسن زاده – دانشیار، گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
کامبیز لاریجانی – استادیار، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده:
در این پژوهش خاصیت ضد حدنصاب احساس (Anti-QS) عصاره گیاه دارویی مورد (Myrtus communis) علیه باکتری (P. carotovorum subsp.carotovorum (Pcc عامل بیماری پوسیدگی نرم گیاه زینتی کاکتوس مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور گونه گیاهی مورد از حاشیه مزارع شهرستان دزفول جمع آوری گردید و عصاره گیری با استفاده از حلال الکل اتانول ۹۶% انجام شد. به منظور ارزیابی همزمان خاصیت ضدباکتریایی و ضد حد نصاب احساس این گیاه از روش کشت دولایه (LB و STA) و باکتری گزارشگر Chromobacterium violacearum CV026 استفاده گردید. همچنین کاهش خاصیت بیماری زایی به واسطه Anti-QS و القای AHL توسط سویه Pcc مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد عصاره گیاه مورد در سطح معنی داری موجب کاهش ت ولید و بولاسیسن و بیماری زایی پاتوژن بر روی میزبان کاکتوس گ ردید و همچنین خاصیت ضدمیکروبی (Anti bacterial) نیز از خود نشان داد. با توجه به نتایج حاصله می توان به آینده این نوع تحقیقات در یافتن ترکیبات جدید ضد حدنصاب حسگری از گیاهان بومی علیه بیماری های باکتریائی امیدوار بود.