سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یاشار میر ابوالفتحی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی،
چنگیز دهقانیان – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

بتن مسلح یکی از مواد بنیادین در ساخت سازه های گوناگون است کـه در عـین دارا بـودن مقاومـت قابـل توجه، به لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه است . هر چندمزایای گوناگونی را می توان بـرای بـتن تقویـت شده با آرماتورهای فولادی بر شمرد، این ماده ترکیبی می تواند در محیط با کلراید بالا نسبت به خوردگی حساسیت نشان دهد . شکست در ساختار بتن به دلیل خوردگی آرماتورهای فولاد داخل بتن اتفاق می افتد . یکی از راههای حفاظت از فولاد در این شرایط افزودن ممانعت کننده های خوردگی است . درایـن تحقیـق اثر بازدارندگی مخلوطی از نیترات کلسیم و نیترات آمونیوم در کنترل خوردگی آمارتورهای فـولادی در محلول مشابه بتن مورد ارزیابی قرار گرفته است . مطالعه اثـر بازدارنـدگی محلـول یـاد شـده بـا اسـتفاده از روش پلاریزاسیون سیکی در محلول حاوی ۲ % وزنی کلرید سدیم و در کنار حضور غلظتهای مختلفـی از بازدارنده انجام شده است . نتایج بدست آمـده حـاکی از آن اسـت کـه مخلـوط نیتـرات کلسـیم و نیتـرات آمونیوم بازدارندگی بهتری را نسبت به نیترات کلسیم از خـود نشـان مـی دهـد . غلظـت بهینـه ایـن مخلـوط جهت کنترل خوردگی آرماتورهای فولادی، mgr/lit 45 بدست آمده است .