سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا پورزمانی –
بیژن بینا –
حسین موحدیان –

چکیده:

سابقه و هدف: فرایند حذف بیولوژیکی آمونیاک را می توان اکسید شدن آمونیاک به نیترات در اثر فعالیت باکتری ها تعریف نمود. فرایند نیتریفیکاسیون در دو مرحله انجام می شود. در مرحله اول آن ارگانیسم های شیمیولیتوتروف آمونیاک را به نیتریت اکسید می نمایند و در مرحله دوم نیتریت توسط باکتری های اکسید کننده نیتریت به نیترات تبدیل می شود. این فرایند تحت تأثیر چندین فاکتور قرار می گیرد. هدف از مطالعه تعیین میزان حذف آمونیاک و تأثیر میزان COD بر حذف آن در یک راکتور لجن فعال هوادهی گسترده می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه بازدهی حذف آمونیاک متناسب در یک راکتور لجن فعال هوادهی گسترده در مقیاس آزمایشاگهی مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام این تحقیق و جهت کنترل دقیق تر عوامل مؤثر بر حذف بیولوژیکی آمونیاک از فاضلاب مصنوعی برای تغذیه راکتور استفاده گردید. غلظت آمونیاک در فاضلاب ورودی در حد ۲۵l/mg ثابت بوده ست. در این مطالعه پارامترهای دما، DO و pH ثابت نگه داشته شد ولی مقدار COD در ۸ مرحله تغییر داده شد. پارامترهای دما، DO و pH در راکتور و با استفاده از وسایل پرتابل اندازه گیری شد ولی COD و آمونیاک در آزمایشگاه به روشهای ارائه شده در استاندارد متد اندازه گیری می شد. یافته ها: با تغییرات از مقادیر ۲۴۷/۵۵±۱/۸ تا ۳۵۱/۳۵±۲/۰۵ l/mg ، یک رابطه مستقیمی بین افزایش COD و بازدهی حذف آمونیاک وجود دارد. در حالی که اگر مقدار COD از حد ۳۵۱/۳۵±۲/۰۵ g/mg فراتر رود و تا حد ۶۰۱/۰۸±۳/۲۴ l/mg برسد یک رابطه غیر مستقیمی بین آنها بوجود خواهد آمد. بحث: به طور کلی حذف بیولوژیکی آمونیاک تحت تأثیر رقابت بین باکتری های هتروتروف و اتوتروف است که خود این رقابت به شدت تحت تأثیر COD فاضلاب ورودی می باشد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که اگثر میزان COD فاضلاب ورودی را در حد ۳۵۱/۳۵±۲/۰۵ l/mg نگه داریم می توان در تصفیه خانه های فاضلاب به روش لجن فعال هوادهی گسترده آمونیاک را تا حد ۷۹/۸۴ درصد حذف نمود.