سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیرحمزه حقی آبی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

چکیده:

با پدید آمدن د یدگاه نوین کشاورزی پایدار و بنا بر اصول جدید کشاورزی ، مبانی قدیم که به نحوه مـصرف انـرژی توجـه نداشته و تنها هدف مدیر مزرعه اف زایش مطلق تولید بود، منسوخ شده و مقدار تولید بر پایه راندمان انرژی سنجیده مـی شـود . در این مقاله جهت بررسی روند مصرف انرژی در مزارع سویا در منطقه خرم آباد و مقدار انرژی بـ ه دسـت آمـده ، رانـدمان انرژی محاسبه می شود . بدین صورت که در هر مورد ، انرژی نهاده های مصرفی ( مستقیم و غیر مستقیم ) و انـرژی دریـافتی از سیستم برآورد شده و راندمان مصرف انرژی تعیین می گردد و ضـمن بررسـی دلایـل پـایین یـا بـالا بـودن رانـدمان مـصرف انرژی، پیشنهادات و راهکارهای اجرائی جهت افزایش راندمان مصرف انرژی در مناطقی که این راندمان پایین است ، ارائـه می گردد .