سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیر حمزه حقی آبی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان ایران

چکیده:

با پدید آمدن دیدگاه نوی ن کشاورزی پایـدار و بنـا بـر اصـول جدید کشاورزی ، مبانی قدیم که به نحوه مصرف انرژی توجه نداشته وتنها هدف مدیر مزرعـه افـزایش مطلـق تولیـد بـود ، منسوخ شده و مقدار تولید بر پایه راندمان انرژی سنجیده مـی شود . در این مقاله جهـ ت بررسـی رونـد مصـرف انـرژی در مزارع سیب زمینی در منـاطق خـرم آبـاد و بروجـرد و مقـدار انرژی بدست آمده ،راندمان انرژی محاسبه مـی شـود . بـدین صورت که در هر مورد، انرژی نهاده های مصرفی ( مسـتقیم و غیــر مســتقیم ) و انــرژی دریــافتی از سیســتم بــرآورد شــده و راندمان مصرف انرژیعیین می گردد . سپس دلایـل پـایین یـا بالا بودن راندمان مصرف انرژی ارائه می گردد .