سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیر کرمی –
مقداد پیرصاحب –
سارا شاه آبادی –
شهریار سهرابی –

چکیده:

باکتریهای هتروتروف گروهی از باکتریهای هوازی و بی هوازی اختیاری بوده که برای تأمین انرژی و کربن مورد نیاز احتیاج به مواد آلی دارند. این باکتریها از طریق مدفوع نیز دفع می شوند. شمارش پلیت باکتریهای هتروتروف (HPC) روشی برای تخمین تعداد باکتریهای زنده آب است. این آزمایش اطلاعات بسیار سودمندی را در باره کیفیت آب و کلیفرمها و نیز تأثیر پروسه های مختلف آبرانشان می دهد. شمارش بشقابی باکتریهای هتروتروف ابزاری کنترلی برای شبکه آبرسانی که احتمالاً در جدار لوله ها و در محل زانوها و اتصالات شبکه توزیع، جرم میکروبی به حالت چسبیده (Attachment) و بصورت Biofilm را تشکیل و گسترش یافته می باشد. عدم آگاهی از وجود این باکتریها در شبکه توزیع موجب تسریع در پدیده خوردگی بیولوژیکی و کاهش آبدهی خطوط آبرسانی و ممانعت از تأثیر کلر و سایر عوامل گندزدا می شود. در این بررسی شبکه توزیع شهر کرمانشاه به ۵ ناحیه فشاری و ۱۹ ایستگاه تقسیم شد و طی ۲ مرحله ۳۸ نمونه آب برای سنجش HPC، کل کلیفرم ها، درجه حرارت، ک لر آزاد، کدورتو PH برداشت و نمونه ها را مطابق با استاندارد متد و با استفاده از دستگاه Colonycount بررسی و شمارش گردید محل نمونه برداری در ابتدا و ا نتهای ناحیه فشاری تعیین گردید، نتایج نشان داد که میزان HPC از حداکثر ۴۷ تا حداقل ۱ ml/cfu بدست آمد که از مقادیر استاندارد کمتر می باشد از نتایج دیگر این بررسی وجود ارتباط معنی دار بین میزان HPC با مقدار کلر آزاد باقیمانده و کدورت بود به طوریکه این میزان با کاهش کدورت و افزایش کلر کاهش پیدا می کرد.