سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی نظری – مرکز بهداشت شهرستان بهار- همدان

چکیده:

هدف از انجام این مطالعه بررسی وضعیت آزمایشگاه آب مرکز بهداشت بهار است . در این بررسی بر روی ۲۳۹ نمونه آب مناطق شهری، روستاها و اماکن مسیر راهی جمع آوری شده در ۶ ماهه دوم سال ۸۰ آزمایشات باکترویولوژیکی بر اساس تعیین کلیفرم در ۲ تست احتمالی و تأئیدی صورت گرفت، مشاهده شد محتملترین تعداد کلیفرم (MPN) درصد میلی لیتر نمونه برای مناطق شهری ۴۰% و برای دیگر مناطق ۴۷/۸% نمونه ها مثبت بوده است. نکته مهم اینکه اختلاف درصد موارد مطلوب شش ماهه اول با دوم دارای کل کلیفرم در مناطق شهری ۶۸% و در دیگر مناطق ۴۳% بدست آمد و مهم تر اینکه در نیمه اول سال روی نمونه ها، تست تأئیدی انجام نشده است. لذا از نظر استاندارد، نتایج شش ماهه اول مورد قبول نمی باشد. همچنین با توجه به صحبت های چند تن از همکاران، در خصوص بالا بودن درصد آلودگی آبها در نیمه دوم، به ناچار به لحاظ رفع شبهه، هماهنگی لازم از طریق معاونت بهداشتی با دانشکده بهداشت بعمل آمد و تعداد ۲۲ نمونه به آزمایشگاه آب بهار و ۲۲ نمونه به طور همزمان به دانشکده بهداشت تحویل گردید (جدول -۸) و نتایج بدست آمده (با توجه به پائین بودن امکانات آزمایشگاه بهار)، تقریباً نتایج آزمایشات نیمه دوم را تأئید نمود. از مشاهده جدول شماره ۵ میتوان نتیجه گرفت، دقت در کلر سنجی و ارائه آمار در شهر بهار وضعیت نسبتاً بهتری از لاجین و لاجین بهتر از صالح آباد داشته، اما با این حال در مناطق شهری، بین نتایج کلر باقیمانده مطلوب اندازه گیری شده توسط کارشناسان با آمار ارائه شده مراکز شهری در حد ۲۵% اختلاف دارد که این اختلاف در روستاها به ۴۵% می رسد. و این گواه بر این است کهنظارت و کنترل در صالح آباد و روستاها ضعیف تر بوده است. اطلاعات و نتایج آزمایشات به تفکیک مناطق شهری و روستاهای مورد مطالعه در جداول شماره یک الی هشت آورده شده است.