سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

لاله ضیائی –
پیمان محمدزاده –

چکیده:

بیماریهای میکروبی از جمله بیماریهایی هستند که همه ساله دامداریهای صنعتی و نیمه صنعتی و بومی را متحمل زیانها و خسارات اقتصادی فراوانی می کنند .
ضررهای اقتصادی در بیماریهای تنفسی بر اساس عدم تشخیص عامل ایجاد کننده بیماری است .در این تحقیق تعداد ۷۰۰ ریه گاو در کشتارگاه ارومیه مورد بررسی قرار گرفت . بافت ریه ها از نظر ماکروسکوپیک بررسی شد و تغییرات شامل : تغییر در رنگ ۱۸۸ ریه گاو %)۲۶/۸۵) ،تغییر در شکل ۱۲۲ ریه گاو %)۱۷/۴۲) ،تغییر در قوام ۶۶ ریه گاو %)۸/۸۵) بود . در مجموع از تعداد ۷۰۰ نمونه بررسی شده ۳۷۲ ریه از نظر ماکروسکوپیک دارای ضایعات بودند که از بین انها بنده تعداد ۱۰۰ نمونه را انتخاب کرده و مورد ازمایش باکتریولوژیکی قرار دادم . در بررسی باکتریولوژیکی ریه های انتخاب شده نشانگر این بود که هر دو ارگانیسمهای پاتوژن و ساپروفیت وجود داشت و نتایج زیر از کشت انها بدست امد . جمعا تعداد ۱۳ ریه گاو %)۱۳) اشرشیا کلی ، ۱۱ مورد استافیلوکوکوس اورئوس %)۱۱) ،کورینه باکتریوم پیوژنز ۲ مورد %)۲) از ریه گاوهای مورد آزمایش جدا شد .