سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم میربخش – پژوهشکده میگوی کشور
فریبا اسماعیلی – موسسه تحقیقات شیلات ایران
بابک قائدنیا – پژوهشکده میگوی کشور
سهیلا امیدی – پژوهشکده میگوی کشور

چکیده:

طی یک دوره پرورشی در دو منطقه حله و دلوار ( استان بوشهر ) نمونه هایی از آب استخر های پرورش میگو به منظور ارزیابی کیفیت پساب های مزارع از طریق کنترل و مطالعه فاکتور های مختلف فیزیکی و شیمیایی و زیستی به طور همزمان اجرا گردید و به منظور بررسی میزان باکتری های موجود در آب از روش هتروتروفیک پلیت کانت آگار و شمارش مستقیم استفاده شد . طبق نتایج به دست آمده در منطقه حله بیشترین میزان باکتری در ماه خرداد به تعداد ۵۵/۵×۱۰ ۵ cfu/ml و کمترین در آبان ماه ۳/۱۵×۱۰ ۳ مشاهده گردید و د ر منطقه دلوار نیز در ماه خرداد بیشترین میزان به تعداد ۲۷×۱۰ ۵ cfu/ml و کمترین در آبان ماه به تعداد ۱/۸×۱۰ ۲ cfu/ml مشاهده گردید . کانال ادغامی خروجی، در خرداد ماه ( قبل از ورود پساب بوده، در طول مدت تخلیه پساب به محیط در تیرماه تا آبان ماه ، ۵۵/۵×۱۰ ۵ cfu/ml به محیط ) دارای بیشترین تعداد این میزان با میانگین۱۲/۷۸۰×۱۰ ۳ cfu/ml و حداقل ۳/۱۵ × ۱۰ ۳ cfu/ml در آبان ماه تا حداکثر × ۱۰ ۴ cfu/ml1/49 از ماه مرداد در نوسان بوده است . تعداد باکتریهای شمارش شده در دهانه خو ر رمله قبل از شروع تخلیه پساب در خرداد ماه برابر ۵۵/۵ × ۱۰ ۵ cfu/ml بوده، با ورود پساب به محیط، ازاین میزان کاسته شده و در نهایت در آبان ماه به۳/۴ × ۱۰ ۳ cfu/mlرسیده است . تعداد باکتری شمارش شده در هر میلی لیتر نمونه در خور گسیر قبل از شروع تخلیهپساب در خرداد ماه برابر ۵/۵× ۱۰ ۵ cfu/ml بوده، با ورود پساب به محیط، این میزان کاسته شده تا در نهایت در ماه آبان به مقدار ۶/۳× ۱۰ ۲ cfu/ml رسیده است . کانال خروجی دلوار ۱۸ در ماه خرداد با ۲۷×۱۰ ۵ cfu/ml و ایستگاه شمالی کانال خروجی دلوار ۱۴ با ۱/۸×۱۰ ۲ cfu/ml در ماه آبان به ترتیب بیشترین و کمترین تراکم باکتری را در طول
دوره پرورش داشته است . درایستگاه دریائی جنوب – کانال ادغامی خروجی دلوار ۱۸ در خرداد ماه قبل از ورود پساب به cfu/ml بوده، در طول دوره تخلیه پساب به محیط ، مقدار این فاکتور با میانگین ۱۰ ۳ cfu/ml10 به توان ۴ × ۱۰/۸۲ از ۲/۴×۱۰ ۲ تاcfu/ml 10 به توان ۳ ×۲/۷نوسان داشته است . تراکم باکتری در کانال خروجی دلوار ۱۸، قبل ازورود پساب به محیط در خرداد ماه ، برابر ۲۷×۱۰ ۵ cfu/ml بوده ، از زمان شروع تخلیه پساب تا دوره برداشت با میانگین در ماه مهر نوسان داشته ۲/۰۳× ۱۰ ۴ cfu/ml در ماه آبان تا حداکثر ۹/۴۵×۱۰ ۲ cfu/ml ، از حداقل ۱۰۶۶۹ cfu/mlcfu/ml است . تراکم باکتری در ایستگاه خور پیازی – ورودی دلوار ، قبل از ورود پساب به محیط ( خرداد ماه ) ، کمتر از در ماه مرداد تا حداکثر۲/۵×۱۰ ۳ cfu/ml ، از حداقل ۶۹۳۳ cfu/ml بوده، از تیر ماه تا آبان ماه با میانگین ۱۰ به توان ۴cfu/ml 10 به توان ۴ × ۱/۶۲در ماه مهر نوسان داشته است . در کانال ادغامی خروجی دلوار ۱۴ در خرداد ماه تعیین تراکمباکتری در این ایستگاه مقدور نبوده ، ولی از خرداد ماه تا آبان ماه ، مقدار این فاکتور با میانگین تراکم ۳۵۹۹۸۴ cfu/ml از حداقل ۲/۷×۱۰ ۲ cfu/ml در ماه آبان تا حداکثر ۱ /۷۳× ۱۰ ۶ cfu/ml در ماه مهر نوسان داشته است . با مقایسه ای (SPSS که در منطقه حله بین میزان باکتری در محل های ورودی آب و خروجی به عمل آمد و مقایسه دادها از طریق