سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نادرقلی ابراهیمی – رئیس مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان مرکزی
فریدون قدیمی عروس محله – دانشجوی دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه تربیت معلم
مهدی وفاه خواه – کارشناس آبخیزداری مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان مرکزی

چکیده:

دشت زرند بامساحتی بالغ بر۸۰۲۰۰ هکتارامروزه گرایش زیادی به سمتدوقطب صنعتی و کشاورزی نشان میدهد بررسی امارفعالیت های کشاورزی و صنعتی گذشته با حال حاکی ازپیشرفت چشمگیری بخصوص درقطب کشاروزی منطقه است گندم و جو ازمحصولات عمده آنها بوده اما امروزه توجه زیادی نیز به پسته شده است باجایگزینی مراتع توسط اراضی کشاورزی ابی و نیز گرایش به سمت صنعتی شدن نیاز ابی منطقه شدید شده است درحالیکه منابع آبی منطقه محدود بوده و طی براوردی که درسال ۱۳۷۴ صورت پذیرفت بیش از۹۸درصد مصرف آب منطقه مربوط به کشاورزی بوده و آب مصرفی شرب و صنعت کم است باتوجه به کل آب ۲۴۴ میلیون مترمکعبی مصرفی ازفعالیت های مختلف درسال ۱۳۷۴ مشخص شده که منطقه با افت سطح آب ۰/۸۴۶ متر و یا بیلان منفی ۲۷میلیونمترمکعب مواجه است لذا دشت دروضعیت کنونی ممنوعه بحرانی است طبق براوردی که ازامار مصارف آب درگذشته صورت گرفت مشخص شد که چنانچه اقداماتی درخصوص مدیریت بهره برداری ازآب صورت نگیرد و رشد جمعیت تقریبا ثابت باشد ومنطقه به سمت قطبهای صنعت و کشاورزی پیش رود درسال ۱۴۰۰ حدود ۹۷میلیون مترمکعب کمبود آب داریم بنابراین باید بامدیریت صحیح بهره برداری ازآب اجرای عملیات تغذیه مصنوعی بهره گیری ازسیستمهای ابیاری تحت فشارو… درجهت جبران کمبود فوق تلاش نمائیم