سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی غفاری – کارشناس ارشد سازه کشتی، دانشکده مهندسی دریا و صنایع دریایی، دانشگاه ص
محمدرضا خدمتی – عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی دریا و صنایع دریایی، دانشگاه صنعتی امی
محمود غیاثی – عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی، دانشگاه صنعت

چکیده:

در این مقاله پدیده کوبش سازه به سیال به صورت دو بعدی و با فرض ثابت ماندنه سرعت برخورد به روش شبیه سازی عددی مطالعه می شود. جهت مدل کردن پدیده کوبش، روش حجم محدود درنرم افزار فلوئنت استفاده شده است. جهت مدل کردن سطح آزاد روش حجم سیال به کار گرفته شده است. تاثیر شکل هندسی سطح مقطع سازه و ورود نامتقارن سازه به آب بر توزیع فشار روی سازه ناشی از برخورد بررسی می شود. نشان داده شده کاهش زاویه راس و ورود نامتقارن سازه به آب فشار بیشتری را برسازه تحمیل خواهد نمود.