سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هوشنگ خسروی – مربی پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

مقدمهRhizobium leguminosarum باکتری همزیست با گیاه باقلا bv. viciae می باشد . این باکتری، میله ای، هوازی، متحرک و دارایدو تا شش تاژک پیرامونی است . دما و PH بهینه بـرای رشـد آن بـه ترتیب ۲۵ تا ۳۰ درجه و شش تا هفت است . کلنی های آن دایـره ای، محدب، برآمده، لعاب ی و نیمه مات هستند که پس از پنج روز رشـد در محیط کشت Yeast Manitol Agar (YMA) قطر آنها به دو تـا چهار میلی متر می رسد (۲) سویه های برتر این باکتری در گـره هـای فعال موجود در ریشه به شکل باکتروئید بوده و می توانند مقـادیر قابـل توجهی نیتروژن ملکولی هوا را تثبیت کنند .