سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

طیبه پرهیزکار – عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن،تهران
امیرمازیار رئیس قاسمی – پژوهشگر مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران

چکیده:

امروزه کاربرد بتن های توانمند (یا عملکرد بالا ) در صنعت ساخت و ساز رو به افزا یش است . باتوجه به و یژگیهای خاص این نوع بتن ها از قبیل بهبود خصوصیات مکان یکی، روانی، قابلیت تراکم پذیری و جایگیری مناسب، پایداری ابعادی مناسب خصوصًا دوام و عمر مفید زیاد در شرایط مهاجم، میتوان از این نوع بتن درعملیات تعمیری شرا یط بسیار مهاجم منطقه خلیج فارس استفاده نمود. در ا ین تحقیق، با بهینه سازی طرح اختلاط و محاسبه متراکم ترین وضعیت سنگدانه ها در مخلوط، دو نوع بتن با دانه بندی اصلاح شده مطابق با منحن ی ا یده آل فولر و تامسون، از نظر عملکرد در شرا یط محیطی منطقه خلیج فارس در مقایسه با بتن شاهد مورد ارز یابی قرار گرفتند . با توجه به تحقیقات انجا م شده از نظر خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و دوام بر روی این مخلوطها، ضمن حفظ کارآیی مخلوط، نفوذپذیری بتن به حداقل میزان ممکن کاهش یافت. آزمایش های انجام شده در ا ین تحقیق شامل مقاومت فشاری، مدول الاستیسیته، جمعشدگی ناشی از خشک شدن، نفوذپذیریرد برابر آب و یون کلرید بود. نتایج ا ین تحقیقات نشان داد که استفاده از بتن های اصلاح شده با "میکروسیلیس" و "میکروس یلیس و پلیمر استا یرن بوتادین" (SBR) باعث بهبود خصوصیات بتن از نظر کاربرد در عملیات تعمیری در شرا یط محیطی منطقه خلیج فارسمیشود