سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرزاد آزادنیا – کارشناس ارشد بیابانزدایی دانشگاه تهران و کارشناس اداره کل منابع طبیع
نورالدین رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
رائد کمالی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی

چکیده:

پارمترهای زمانی از جمله پارامترهایی هستند که در اکثر مدل های هیدرولوژیکی و هیدرولیکی از آنها استفاده می گردد . متداولترین پارامترهای زمانی مورد استفاده در هیدرولوژی زمان تمرکز ۴ می باشد . زمان تمرکز مدت زمانی است که طول می کشد آب از دورترین نقطه حوزه به نقطه خروجی برسد . زمان تمرکز در طراحی سر ریزها، برآورد حجم سیلاب، تهیه هیدروگراف سیل و بسیاری از آنالیزهای هیدرولوژیکی دیگر مورد نیاز می باشد . تا به حال روشهای بسیاری برای برآورد زمان تمرکز ارائه گردیده است که هدف از این تحقیق انتخاب بهترین روش از روشهای برآورد زمان تمرکز در حوزه آبخیز میمه در استان ایلام می باشد . جهت برآورد زمان تمرکز واقعی بازه های مورد مطالعه از روش صحرایی مبتنی بر اندازه گیری زمان پیمایش آب با استفاده از محلول نمک استفاده گردید .
جهت انتخاب بهترین روش از روش های تجربی برآورد زمان تمرکز در حوزه مورد مطالعه درصد اختلاف مقادیر بدست آمده از روابط تجربی با مقادیر اندازه گیری شده در روش صحرایی تعیین شد و مشخص گردید که روشهای کرپیچ ۵ و چاو ۶ و هیدروگراف استدلالی ۷ جوابهای نسبتاً خوبی ارائه دادند .