سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرهاد موسی خانی – هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
آریا بدیعی – هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محسن ظفری – دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

عوامل مختلفی در تولید اسهال گوساله های نوزاد دخالت دارند که به تنها یی و یا با همکاری یکدیگر موجب اسهال و مرگ و میر در گوساله ها می شوند . از جمله مهمترین این عوامل باکتری ها ی متعلق به خانواده ها آنتروباکتر یاسه ( اشریشیاکلی، سالمونلا، پروتئوس و …) ، عوامل و یروسی کروناو یروس و روتاو یروس و عوامل انگلی کر یپتوسپوریدیوم پاروم، کوکسیدیا، ژ یاردیا و … می باشند . در این تحقیق تعداد ۱۴۱ نمونه اسهال گوساله از ۳۹ گله صنعتی استان تهران طی یکسال اخذ گرد ید و عوامل فوق با روش های کشت اختصاصی باکتریایی، کپچر الا یزا و مشاهده مستفیم مورد بررسی قرار گرفته است . آلودگی به کر یپتوسپوریدیوم پاروم ۵۸ درصد، روتاو یروس ۳۵ درصد، کروناو یروس ۱۲ درصد، اشریشیاکلی ۱۰۰ درصد، کوکس یدیا ۳ درصد، ژ یاردیا صفر درصد، پروتئوس ۴۲ درصد، سالمونلا ۲۰,۴۱ درصد مشاهده گردید . اغلب سروتیپ های سالمونلا متعلق به سروگروه D بود . موثرترین آنتی بیوتیک ها بر روی عوامل باکتریایی سفتی فور ceftiofor ، لینکوسپکتین، کوبکتان و فلورفنیکول می باشد . بروز موارد اسهال در فصل تابستان و زمستان درصد بالاتری نشان می داد، در صورتیکه بین فصول، تفاوت معنی داری در عوامل اسهال مشاهده نگردید .