سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صمد شادفر – کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
محمد نمکی – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفافظت خاک و آبخیزداری
محسن شریعت جعفری – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفافظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

یکی از انواع ناپایداری های دامنه ای که هر ساله خسارات مالی و جانی فراوانی را بر زندگی انسانها وارد می نماید پدیده زمین لغزش می باشد.وجود عوامل مستعد کننده زمین شناسی، ژئومرفولوژی ، اقلیمی و نوع استفاده از زمین سبب شده است که خساراتی از قبیل تخریب جنگلها، جاده ها و از بین رفتن زمینهای کشاورزی بویژه باغهای تخریب جنگلها، جاده ها و از بین رفتن زمینهای کشاورزی بویژه باغهای چای بر این حوزه تحمیل گردد. در این تحقیق سعی شده است برخی از عوامل موثر بر ایجاد پدیده زمین لغزش شناسایی شده تا بتوان از آن برای پیشگیری و کنترل این پدیده استفاده کرد. به این منظور سه عامل اصلی شامل لیتولوژی ، شیب، جهت شیب با استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی تهیه و رقومی شده اند. سپس با استفاده از عکسهای هوایی به مقیاسهای ۱:۲۰/۰۰۰ و ۱:۴۰/۰۰۰ و عملیات میدانی با استفاده ا ز(GIS) کلیه لغزشهای موجود در حوزه شناسایی و به نقشه در آمده اند. از تلفیق نقشه های عامل با نقشه پراکنش زمین لغزش ها، مقدار لغزش رخ داده در هر یک از واحدها محاسبه گردید. نتیجه حاصر از این بررسی ناشن میدهد که بیشترین مقدار لغزش در واحد سنگ شناسی سنگهای دوره پرمین به علت وجود لایه های مارن و در طبقه شیب ۴۰-۳۰ درجه و در جهت های شیب شمال و شمال شرق به خاطر برخورداری از رطوبت بیشتر رخ داده اند.