سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پیمان مولایی – دانشگاه محقق اردبیلی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
علی عبادی – دانشگاه محقق اردبیلی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
عبدالقیوم قلی پوری – دانشگاه محقق اردبیلی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
امیر غریب عشقی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مغان

چکیده:

به منظور بررسی اثر کمبود آب برخی از شاخص های کنجد ، این تحقیق در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مغان به صورت اسپیلت پلات با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. ژنوتیپ های مورد مطالعه شامل اولتان هندی و هندی ۱۴ در کرت های فرعی و سه رژیم آبیاری (آبیاری پس از ۹۰، ۱۲۰ و ۱۵۰ میلی متر تبخیراز تشتک کلاس A تا رسیدگی فیزیولوژیکی ) در کرت های اصلی قرار گرفتند. دو هفته بعد از اعمال تنش صفات فیزیولوژیکی شامل مقدار آب نسبی برگ و میزان تراوش یونی محتوی سلولی اندازه گیری گردید . تنش کمبود آب اثر معنی دار روی صفات مورد مطالعه داشت و با کاهش مقدار آب خاک محتوی آب نسبی برگ و میزان پایداری غشای سلولی کاهش یافت. اثر متقابل ژنوتیپ × رژیم آبیاری هر دو صفت مورد بررسی معنیدار گردید. با محاسبه شاخص تحمل به تنش (STI) و میانگین هندسی بهره وری (MP) مشخص گردید که رقم اولتان تحمل تنش بیشتری نسبت به دو رقم دیگر داشت. این رقم در شرایط تنش خشکی کمترین میزان کاهش محتوی آب نسبی و پایداری غشا را از خود نشان داد.