سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد قرائی – دانشجوی دکتری شیلات – دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
نصراله احمدی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات – دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
ایمان سوری نژاد –
محمد صادق علوی یگانه –

چکیده:

بعضی از پارامترهای زیست سنجی (طول کل، طول شکم، طول کاراپاس، وزن تر و وزن خشک) و هماوری میگوی Palaemon adspersus و Palaemon elegans در بهار و تابستان ۸۴ مورد بررسی قرار گرفت. میانگین طول کل و وزن بدن میگوی Palaemon adspersus به ترتیب mm53/65 و g056/3 و میگوی Palaemon elegans mm87/44 و g159/1 بود. میانگینتعداد تخم های هر میگوی Palaemon adspersus و Palaemon eegans به ترتیب ۲۰۷۸ (۲۵۲۳-۱۴۷۵۶) و ۸۴۵ (۲۳۸-۱۵۳۰) عدد بدست آمد. با استفاده از رگرسیون روابط بین پارامترها سنجیده شد. بین پارامترهای زیست سنجی و تعداد تخم ها بیشتری همبستگی بین وزن کل و تعداد تخم (y=0.0011x-0.737,r=0.7680 برای میگوی Palaemon adspersus و y=803.51x-85.781,R=0.781 برای میگوی Palaemo elegans) و کمترین همبستگی بین طول شکم و تعدادتخم (y=0.002x+15.503,R=0.3120 برای میگوی Palaemon elegans ) مشاهده شد. میانگین نسبت وزن خشک به وزن تر تخم ها در Palaemon adspersus وPalaemon elegans به ترتیب ۲۹/۱۷وو ۹۶/۳۳%بدست آمد.