سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدهادی فرپور – استادیار بخش خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

هیستوسولها رده ای از خاک هستند که عمدتا از مواد خاکی تشکیلگردیده اند. این گروه از خاکها به رژیم رطوبتی خاصی اختصاص نداشته و اگرچه عمدتا در مناطق مرطوب با پوشش گیاهی فراوان تشکیل می گردند، اما بطور موضعی د راقلیمهای خشکی نظیر کرمان نیز در صورت زیادی آب و پوشش گیاهی چمنی قابل تشکیل می باشند. اگرچه این خاکها در کشور وبخصوص استان کرمان گسترش اندکی دارند، اما به دلیل وجود میزان بالای مواد آلی و بنابراین مدیریت خاصی که می طلبند، نیاز به مطالعه دارند. جهت نیل به این هدف ، منطقه لاله زار کرمان به عنوان منطقه مطالعاتی انتخاب گردید وپس از مطالعات صحرایی گسترده جهت یافتن خاکهای آلی، یک پروفیل به عنوان شاهد انتخاب و مورد تشریح،نمونه برداری و رده بندی قرار گرفت و آزمایشات فیزیکی – شیمیایی معمول بر روی خاک ها صورت گرفت. پروفیل موردمطالعه بین ۳ تا ۳۶/۵ درصد ماده الی داشته و با توجه به اینکه برای بیش از ۳۰ روز تجمعی از سال اشباع از آب می باشد، بنابراین دارای افق هیستیک بودهو در عمق ۶۰ تا۹۰ سانتیمتری بدلیل وجود pH معادل ۲/۵ و نیز لکه های کانی جاروسیت، دارای افق سولفوریک می باشد، بنابراین بر اساس رده بندی آمریکایی بصورت تریک سولفی همیست طبقه بندی می گردد. هیستوسولها برای اولین بار در استان کرمان دراین تحقیق شناسایی وگزارش گردیده اند وبنابراین نیاز به مطالعات بیشتر در این زمینه وجود دارد.