سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شیوا گرجیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
محمدهادی خوش تقاضا – دانشیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

گوجه فرنگی یکی از معمولترین سبزیجات تجاری جهان است. بنابراین بررسی و تعیین خواص فیزیکی این محصول از اهمیت زیادی برخوردار است. آگاهی از خواص فیزیکی گوجه فرنگی برای طراحی و ساخت ماشین های برداشت و تجهیرات پس از برداشت نظیر تمیز کردن جداسازی درجه بندی و بسته بندی ضروری است. در این تحقیق، برخی خواص فیزیکی گوجه فرنگی گلخانه ای تعیین شدند. این خواص فیزیکی شامل ابعاد فیزیکی، جرم، حجم، قطر متوسط هندسی، کرویت، و نسبت c/b بودند. در این تحقیق رابطه بین این خصوصیات فیزیکی تعیین شد و ضریب همبستگی بالایی بین حجم و ابعاد با ضریب تعیین ۰/۸۶=R2، به دست آمد. ضریب تعیین جرم و حجم ۰/۹۲= R2تعیین شد. ضرایب اصطکاک استاتیکی، دینامیکی، و غلتشی بر روی دو سطح ورق آهن گالوانیزه و برزنت تعیین شدند.ضریب اصطکاک بزرگتر روی سطح برزنت و مقدار کمتر روی سطح آهن گالوانیزه به دست آمد. بیشترین مقدار ضریب اصطکاک برای ضریب اصطکاک غلتشی و کمترین مقدار برای ضریب اصطکاک دینامیکی به دست آمد.ضریب اصطکاک دینامیکی در ارتباط با سطح در ۰/۰۱> P، معنی دار شد و ضریب اصطکاک استاتیکی در ۰/۰۵> P، معنی دار شد. و ضریب اصطکاک غلتشی بی معنی شد.