سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آزاده مادح خاکسار – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و کارشناس سازمان آب و برق خوزستان
فاطمه دهانزاده – کارشناس زراعت

چکیده:

آب، از مهمترین نهاده های توسعه پایدار در جهان محسوب می شود و بخش کشاورزی مهمترین مصرف کننده این نهاده است. با توجه به پراکنش ناهمگون منابع آب از نظر زمانی و مکا نی، توزیع متفاوت جمعیت و نیز منابع و نهاده های تولید ارائه واجرای راهکارها و برنام ههای مختلف فنی و مدیریتی، برای نیل به توسعه پایدار و مقابله با بحران آب که در راستای آن بحران مواد غذایی ایجاد میگردد، امری اجتناب ناپدیر است. هدف از انجام این پژوهش بدست آوردن برخی شاخصهای محاسبه بهره وری آب برای دو سناریوی اصلی و سه سناریوی فرعی میباشد. در حالت اول نتایج بررسیها در وضع موجود در سه سناریوی مختلف، شامل در نظر گرفتن راندمانها ی آبیاری در وضع موجود، تحقق راندمانهای پیشنهادی مشاورین سازمان آب و برق و تحقق راندمانهایآبیاری تحت فشار، به ازای هر متر آب مصرفی، میانگین وزنی CPD به ترتیب برابر با ۶۱/۰، ۸۹/۰ و ۳/۱ کیلوگرم، میانگین وزنی BPD به ترتیب برابر با ۷۴۵، ۱۰۸۸ و ۱۵۶۹ ریال و میانگین وزنی NBPD نیز به ترتیب برابر با ۴۴۴، ۶۴۹ و ۹۳۲ ریال برآورد شد، در حالت دوم، یعنی بررسی الگوی کشتهای پیشنهادی مشاورین، با اعمال سه راندان آبیاری مفروض، میانگین وزنی CPD به ترتیب برابر ۶۹/۰، ۰۱/۱ و ۵/۱ کیلوگرم ، میانگین وزنی BPD به ترتیب برابر ۷۸۶، ۱۱۴۷ و ۱۶۸۰ ریال میانگین وزنی NBPD نیز به ترتیب برابر با ۴۵۵، ۶۶۸ و ۹۷۱ ریال، به ازای هر متر مکعب آب مصرفی بدست آمد. از آنجا که مقادیر براورد شدهف بیانگر آنست که بهره وری مصرف آب در ارارضی فاراب استان خوزستان، در مقایسه با ارقام کشورهای پیشرفته بسیار پائین می باشد، لذا مقایسه این شاخصها می تواند کارشناسان، مدیران و تصمیم گیرندگان را برای شناخت مسائل و مشکلات وجود در راه ارتقای بهره وری آب وهمچنین طراحی الگوهای کشت بهینه یاری نماید.