سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره سراسری الکترونیکی فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
زهره رحیمی راد – دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه مازندران
حسنعلی آقاجانی – عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران

چکیده:
بر طبق اهداف برنامه پنجم توسعه، ایران باید تا پایان برنامه پنجم توسعه یعنی سال ۴۹۳۱ به جایگاه دوم فناوری از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات بین ۵۲ کشور منطقه برسد! گرچه نظام پایش این شاخصها به تازگی تدوین شده است، اماشواهد حاکی از » عقب ماندگی دیجیتال « ایران نه تنها در مقایسه با کشورهای صنعتی بلکه بین کشورهای منطقه است. بررسی شاخص هایی مانند توسعه دولت الکترونیک، ضریب نفوذ اینترنت، پهنای باند، تعرفه اینترنت و صادرات محصولات وخدمات فاوا در سالهای اخیر نشان میدهد جایگاه ایران در بهترین حالت در رتبه نهم و در بدترین حالت در رتبه هفدهم اینکشورها قرار دارد. شکاف بین اهداف و عملکرد در حوزه فاوا آنقدر جدی است که شاید در مقایسه با سایر موضوعات و مسائل مبتلابه کشور در دسته » بحرانی « قرار گیرد . بنابراین در این مقاله ضمن مروری بر ادبیات و بررسی برنامه پنجم توسعه در حوزه فناوری اطلاعات، سوال مطرح شده در اینجا این است که آیا اکنون که سال چهارم برنامه هستیم چه مقدار این اهداف محقق شده است بنابراین در این بخش رتبه ایران در سه شاخص شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخص آمادگی شبکه ای و شاخص توسعه دولت الکترونیکی به منظور شناسایی جایگاه ایران بین کشورهای منطقه مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد