سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدحسن کوشکی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان- ایستگاه بروجرد
اسماعیل بیضایی – محقق موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
محمود نصرالهی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان- ایستگاه بروجرد
عبدالامیر محیسنی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان- ایستگاه بروجرد

چکیده:

تحقیق شامل یک آزمایش مقایسه عملکرد ژنوتیپ های لوبیا سفید می باشد که در آن نه لاین به همراه دو شاهد (رقم دانشکده و لاین ۱۱۸۰۵ ) جمعاً یازده ژنوتیپ در یک طرح بلوک کامل تصادفی (RCBD) در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت، هر ژنوتیپ روی شش خط ۶ متری به فاصله ۵۰ و فواصل بذور روی خطوط ۸ سانتیمتر در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد به مدت دو سال کشت گردید . در طول فصل رشد برای هر ژنوتیپ صفاتمهم زراعی و مقاومت به بیماری پوسیدگی ریشه و در زمان برداشت در ده بوته تصادفی، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، محصول دانه (در هر کرت و تبدیل آن به کیلوگرم در هکتار) محاسبه شد. نتایج یادداشت برداری های دو ساله نشان داد که لاین CEN///WAF2/OAC Ks41110 با عملکرد ۴۶۶۹ کیلوگرم در هکتار با بقیه لاین ها اختلاف معنی داری داشته و به همراه دو لاین (WA85631- 1 Ks41128) و (WAF2/OAC) Ks41118 که با دو شاهد (دانشکده با ۳۴۶۰ کیلوگرم در هکتار و ۱۱۸۰۵ با عملکرد ۲۶۴۸ کیلو گرم در هکتار) دارای اختلاف معنی دار بودند، به عنوان لاین های برتر شناسایی شدند.