سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عبدالله قاسمی پیربلوطی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
احمدرضا گلپرور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

در بین حبوبات لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) یکی از گیاهان زراعی مهم خانواده بقولات است که نقش مهمی در تغذیه و تامین پروتئین انسان و حاصلخیزی خاک در تناوب های زراعی دارد. به منظور جهت بررسی برخی صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی موثر بر عملکرد دانه تحت تاثیر تلقیح با سویه های مختلف باکتری Rhizobium phaseoliآزمایشی در سال۱۳۸۱ بصورت کرتهای یکبار خرد شده (اسپیلت پلات) در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در منطقه شهرکرد به مرحله اجراء در آمد. سویه های مختلف باکتری به نامهای L-109, L-125, L-47, L-78تهیه شده از بخش بیولوژی خاک موسسه خاک و آب به همراه یک تیمار مصرف کود نیتروژن به میزان ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و شاهد (بدون مصرف کود و عدم تلقیح) به عنوان عامل اصلی (Main Plot) و ارقام لوبیا شامل چیتی رقم تلاش، چیتی توده بومی و قرمز توده بومی منطقه شهرکرد به عنوان عامل فرعی (Sub Plot) در ۴ تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس آزمایش نشان داد که بین ارقام لوبیا از لحاظ عملکرد دانه، تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف، وزن ۱۰۰ دانه، عملکرد بیولوژیکی، شاخص سطح برگ و وزن غلاف خشک در متر مربع اختلاف بسیار معنی داری بدست آمد در حالی که از نظر شاخص برداشت دانه تفاوت معنی داری حاصل نشد. مقایسه میانگین عملکرد دانه این عامل نیز مؤید اختلاف معنی دار بین ارقام مورد بررسی بود؛ بطوریکه رقم تلاشلوبیا چیتی با عملکرد ۲۳۰۰ کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین عملکرد و توده بومی لوبیا قرمز منطقه شهرکرد با عملکرد در حدود ۱۵۰۰ کیلوگرم در هکتار دارای کمترین عملکرد دانه بودند.