سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید محمد هادی موسویان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
امیر یزدان سپاس – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

از آن جا که نقاط سردسیر کشور دارای پراکندگی وقوع شرایط زراعی مختلف می باشند، لذا شناسایی ارقام با پتانسیل عملکرد بالا و پایدار از اهمیت ویژه ای برخوردار است . این تحقیق با استفاده از ۱۸ ژنوتیپ امید بخش گندم زمستانه و بینابین در ۱۱ مکان (کرج، اراک، اردبیل، جلگه رخ، میاندوآب، همدان، مشهد، قزوین، زنجان ، اقلید، تبریز ) در قالب بلوک های کامل تصادفی (RCBD) در سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵ به اجرا درآمده است . نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب تفاوت معنی داری برای اثر ژنوتیپ، مکان و اثر متقابل ژنوتیپ در مکان نشان داد. باتوجه به تجزیه پایداری گزینش هم زمان برای عملکرد و پا یداری و با توجه به اثر توام عملکرد و پایداری ژنوتیپ شماره ۳ برترین ژنوتیپ شناسایی گردید . در ضمن بعد از ژنوتیپ شماره ۳ و ژنوتیپ شماره ۴ برترین پایداری را با توجه به اثرتوأم عملکرد و پایداری برخوردار است . بیشترین مقادیر برای وزن پدانکل در مرحله گل دهی، وزن بیوماس مرحله رسیدگی و وزن پدانکل مرحله رسیدگی در کرج حاصل گردید . در تعداد دانه در سنبله، وزن دانه در سنبله و شاخص برداشت اردبیل بیشترین مقادیر را به خود اختصاص داد. در صفات وزن بیوماس مرحله گل دهی، وزن سنبله مرحله گل دهی و سهم انتقال مجدد درعملکرد دانه اراک بیشترین مقادیر را داشت.