سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالحمید کریمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
محمدرضا کیان زاد – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
بهمن ایلامی – کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
شاهرخ شاکرین – کارشناس معاونت امور دام فارس

چکیده:

از آنجائیکه در سالهای اخیر توسعه واحدهای پرواربندی و توسعه واحدهای صنعتی رو به رشد بوده، لذا توجه به این امر و تغییر وضعیت واحدهای سنتی به صنعتی و کارآمدی این شیوه با شناخت وضعیت موجود می تواند مورد بررسی صحیح قرار گیرد . در همین راستا طرح تعیین سهم نسبیعوامل موثر بر بازدهی واحدهای پرواربندی گوسفند و بز در استان فارس به مرحله اجرا درآمد . در این مطالعه اطلاعات پرسشنامه ای از واحدهای پرواربندی بر اساس روش نمونه برداری تصادفی طبقه بندی شده در استان فارس با در نظر گرفتن نسبت ها و آمار ارائه شده از سوی معاونت امور دام جمع آوری گردید . در مجموع ۲۹۸ واحد صنعتی و سنت ی پرواربندی گوسفند و بز در استان فارس مورد مطالعه قرار گرفت . بالغ بر ۹۵ درصد واحدهای پرواربندی موجود در استان سنتی می باشند . درصد شاغلین این بخش بین سنین ۶۰-۴۰ سال ، ۲۷/۵ درصد شاغلین این بخش بی سواد و ۴۹/۵ درصد دارای مدرک تحصیلی پنجم ابتدایی به پایین ه ستند. حدود ۵۶ درصد مشکلات فروش دام های پرواری مربوط به نبود شبکه خرید مناسب در استان و ۸۸ درصد مشکلات در طول دوره پرواربندی مربوط به گرانی موادغذایی می باشد . ۹۰-۸۵ درصد پرواربندان انتظارات خود را از تعاونی پرواربندان و دولت در رابطه با اعطای اعتبارات مناسب عنوان نموده اند . ۸۵ درصد از جیره های غذایی ارائه شده توسط کارشناسان و متخصصین دامپروری استفاده نمی کنند . ۶۰ درصد پرسش شوندگان دلیل عدم استفاده از جیره های کارشناسی را عدم دسترسی به کارشناسان جهت مشاوره می دانند . ۸۴ درصد بهترین فصل پروار را فصل پاییز می دان ند و ۷۰ درصد پرواربندان تا کنون در هیچ گونه دوره های آموزشی شرکت ننموده اند.