سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نجمه کارگر – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
محمد مرادی شهر بابک – دانشیارگروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
حسین مروج – استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
محمد رکوعی – مربی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:

به منظور مطالعه عوامل محیطی موثر ب ر صفات رشد و پشم تولیدی سالیانه در گوسفند نژاد کرمانیداده های مربوط به وزن های تولد، سه ماهگی، ۶ ماهگی، ۹ماهگی ، ۱۲ ماهگی و پشم تولیدی
سالیانه گوسفندان کرمانی ایستگاه اصلاح نژادشهربابک مورداستفاده قرارگرفت.و به ترتیب دارای۱۱۴۲ ، ۱۵۸۳ ، ۱۹۲۲ ، ۲۰۸۶ ، ۷۷۴ و ۱۰۷۴ رکورد برای صفات مذکور بود . برای انجام تجزیه واریانس عوامل محیطی و آزمون معنی دار بودن عوامل یاد شده بر صفات تولیدی از مدل آماری تجزیه واریانس نرم افزار SAS استفاده شد . میانگین حداقل مربعات صفات فوق به ترتیب ۰/۰۸۶ ± ۳/۱۸ ، ۰/۸۷۹ ± ۲۰/۰۵ ، ۰/۸۷۱ ± ۲۴/۱۰ ، ۰/۸۶۶ ± ۲۴/۵۸ ، ۰/۷۷۵ ± ۲۳/۱۴ و ۰/۰۶۴ ± ۰/۶۵ برآورد شد . اثر عوامل جنس بره و سال تولد بر تمامی صفات رشد و پشم تولیدی سالیانه از لحاظ آماری معنی دار بود (۰/۰۱>P) . اثر عامل نوع تولد بر صفات وزن تولد و وزن سه ماهگی (۰/۰۵>P) و اثر عامل سن مادر به جز صفات وزن های ۹ ماهگی، ۱۲ ماهگی و پشم تولیدی سالیانه بر دیگر صفات رشد معنی دار بود(۰/۰۱>P) .