سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فریبا دژبان خان –
سیدمنوره یزدی –
کامران سپانلو –

چکیده:

خطای انسانی نتیجه ناسازگاری انسان – ماشین یا انسان – وظیفه است. خطا، عملکرد انسان در محدوده خارج از تحمل ملزومات سیستم تحت هدایت وی است. بحث و بررسی خطا در حوزه مهندسی عوامل انسانی و بر اساس مدل های مختلفی که در تجزیه و تحلیل قابلیت اعتماد انسانی مورد استفاده قرار می گیرند، صورت می پذیرد. درمدل هایی که بر پایه رویکرد پردازش اطلاعات بیان شده اند، علاوه بر خطا در مراحل پردازش، فرد می تواند تحت تاثیر عوامل تاثیرگذار مانند پیچیدگی تکلیف (وظیفه) و فشار زمانی قرار گیرد. در این پژوهش که روش آن تجربی و با طرح پس آزمون برای یک گروه بوده است، ۲۶ نفر از اپراتورهای نیروگاه اتمی با استفاده از نرم افزار تهیه شده به زیان Visual Basis6 مورد آزمون قرار گرفتند تا تاثیر عواملی چون فشار زمانی و پیچیدگی تکلیف بر احتمال وقوع خطا در دو حادثه s.1 LOCAL و SGTL و نیز نقش تجربه در بروز خطا در حوادثفوق بررسی گردد. فرضیات پژوهش با استفاده از آزمون های پارامتریک t تک نمونه و t برای گروه های وابسته مورد آزمون قرار گرفته است.
نتایج نشان داد:
۱٫ تحت تاثیر عوامل فشار زمانی و پیچیدگی تکلیف، اپراتورهای فاقد تجربه کافی در بهره برداری از نیروگاه اتمی نسبت به اپراتورهای ایده آل مراکب خطای بیشتری می شوند.
۲٫ احتمال وقوع خطا تحت تاثیر عامل پیچیدگی تکلیف بیش از عامل فشار زمانی است.