سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جواد حمزه ئی – دانشجوی دکترای زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز,
عادل دباغ محمدی نسب – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز,
فرخ رحیمزاده خوئی – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
عزیز جوانشیر – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر علف های هرز بر ویژگی ها ی مورفولوژیک و زراعی سه رقم کلزای پاییزه، آزمایشی به صورت فا کتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۸۴-۱۳۸۳ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا شد . عوامل آزمایش شامل هفت دوره تداخلعلف های هرز(عاری از علف هرز در کل دوره رشد، آلوده به علف هرز در کل دوره رشد، آلود ه به علف هرز تا مرحله ٤ برگی، ٨ برگی، ساقه رفتن، گلدهی، آغاز تشکیل غلاف) و سه رقم کلزای پاییزه (LICORD,، OKAPI و SLM046) بودند. نتایج نشان دادند که با افزایش طول دوره رقابت علف های هرز عمل کرد دانه، تعداد غلاف در بوته، تعداد شاخه در بوته و ارتفاع بوته کاهش می یابد. به طوریکه کمترین میزان آن ها به شاهد آلوده به علف هرز در کل دوره رشد تعلق گرفت که عملکرد دانه آن در مقایسه با شاهد بدون علف هرز به ترتیب ۷۱/۶۷، ۷۶/۲۴، ۴۵/۶۸ و ۱۴/۱ درصد کاهش نشان داد . بالاترین میزان میانگین صفات مورد مطالعه نیز مربوط به شاهد بدون علف هرز در کل دوره رشد بو د. در این آزمایش نتیجه گیری شد که کاهش تعداد غلاف در بوته در اثر رقابت با علف های هرز، بیشترین تاثیر را بر کاهش عمل کرد دانه کلزا دارد.